سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1048

آب به حیث سرمایه طبیعی باید درست مدیریت شود

رئیس‌جمهور غنی در جلسۀ شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست تصریح نمود که ما باید یک دیدگاه واضح برای مدیریت آب در سطح ملی داشته باشیم و همچنان ضرورت به نقشۀ راه اساسی است تا در زمینۀ مدیریت آب پیشرفت‌های واضح صورت گیرد.