سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 830

ده فی صد مالیات محصول خدمات مخابراتی تنها بر اساس گزارش ماهانه شرکت های مخابراتی جمع آوری می شود

موسسه هماهنگی افغانها علیه فساد در تازه ترین گزارش خود می گوید از آنجایی که جمع آوری ده فی صد مالیات بر محصول مخابراتی تنها بر اساس گزارش شرکت های مخابراتی صورت می گیرد، احتمال فساد مالی افزایش می یابد.