سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2537

یک ملیون زن معتاد در کشور جود دارد!

بر اساس گزارش وزارت صحت یک ملیون زن معتاد در کشور وجود دارد و ۳۰ در صد زنان دایکندی را زنان تشکیل می دهد و در قندهار نیز افزایش زنان معتاد نگران کننده است!