سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2247

دخالت حکومت در انتخابات نگران کننده است

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) با نگران کننده خواندن دخالت حکومت در کارهای کمیسیون های انتخابات از حکومت می خواهد تعهد خود برای برگزاری یک انتخابات شفاف را نشان دهد.