سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2564

فیس‌بوک در افغانستان مسدود می‌شود

وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کشور به کمپنی فیس‌بوک هشدار می‌دهد در صورتیکه قوانین افغانستان را رعایت نکند، فعالیت فیس‌بوک در افغانستان را مسدود می‌کند.

۵۲ درصد افغان‌ها فقیر هستند

براساس اولین گزارش شاخص فقر چند بعدی در افغانستان که به تازگی از سوی اداره احصائیه و معلومات کشور اعلام شده، ۵۲ درصد افغان‌ها فقیر هستند.

قربانی‌های سیل‌های اخیر در افغانستان را دریابید!

نیاز است که وزارت‌خانه‌های مختلف و ارگان‌های مسوول، یک برنامه‌ی دراز‌مدت جامع برای کمک به قربانی‌های سیلاب‌ها و حوادث طبیعی بسازند و آن را عملی کنند. این برنامه باید کمک‌های فوری، کمک‌های میان‌مدت و احیای اقتصاد روستایی را در بر بگیرد.