سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 2560

فیس‌بوک در افغانستان مسدود می‌شود

وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کشور به کمپنی فیس‌بوک هشدار می‌دهد در صورتیکه قوانین افغانستان را رعایت نکند، فعالیت فیس‌بوک در افغانستان را مسدود می‌کند.