- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نام جنایتکاران را افشا کن!

 

راهپیمایان مسیر چوک دهبوری تا مقابل دروازه کمیسیون حقوق بشر به رسم اعتراض طی کردند و از دولت نیز خواستار محاکمه جنایت کاران و ناقضین حقوق بشر شدند.

سالم اصغرخیل، یکی از راهپیمایان گفت: افغان ها دیگر در مقابل ظلم و جنگ خاموش نمی نشینند و برای صلح مبارزه می کنند.

او افزود: شمار زیادی از افراد بیگناه در حوادث اخیر در ولایات زابل، کندز و میدان وردک کشته شدند اما هیچ کسی به این جرم گرفتار نشده و محاکمه نگردیده است.

محمد نظری، یکی دیگر از راهپیمایان گفت که جنایت کاران جنگی،  به جای محاکمه هم اکنون در پست های کلیدی دولت کار می کنند.

آقای نظری تاکید کرد که باید این افراد از کار و پست های دولتی برکنار و محاکمه شوند چون آنان عوامل اصلی فساد، ناامنی و بی عدالتی در کشور اند.

اعتراض کنندگان تاکید کردند که کمیسیون حقوق بشر یا باید حقایق را بر ملا سازد و یا اینکه این کمیسیون ملغا گردد.

این اعتراض کنندگان از مخالفین مسلح نیز خواستند که به افراد ملکی آسیب نرسانند.

در همین حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر به خبرنگاران گفت که کمیسیون حقوق بشر تحقیق کرده و کسانی را که در افغانستان به جنایت جنگی متهم است شناسایی کرده است.

ای افزود: علاوه بر شناسایی این افراد، کمیسیون حقوق بشر با اسناد و شواهد ثابت کرده است که این افراد ناقضین حقوق بشر هستند.

او می گوید که تحقیق انجام شده و نام افرادی که ناقض حقوق بشر هستند تهیه شده و به حکومت داده شده است و حکومت باید این گزارش را به نشر رساند.

سخنگوی کمیسیون حقوق بشر تاکید می کند که این کمیسیون هم نوا با مردم خواهان نشر این گزارش از سوی حکومت است.