- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

به ۱۱۰۰ خانواده نیازمند بامیانی کمک شد

این کمک ها که با پشتیبانی مالی دولت آلمان صورت گرفته بود از طریق آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان و با همکاری موسسه ادرا توزیع شد.

مجموع این کمک ها، ۲۳۵۵۶ سیر ذغال ۳۳۰۰ تخته کمپل بود که برای هر فامیل ۱۵۰ کیلوگرام ذغال و ۳ تخته کمپل کمک شده است.

بر اساس گفته های مقام های ولایت بامیان، قیمت مجموعی این کمک برای هر فامیل حدود ۴۰۰۰ افغانی می شود.

براساس سروی که قبلاً توسط ریاست مبارزه با حوادث طبیعی، آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان بامیان و موسسه ادرا صورت گرفته بود، شناسائی شده و مواد امدادی را دریافت کردند.

مغاره نشینان، بی جاشدگان داخلی و افراد بی بضاعت در اولویت قرار داشته اند.