- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۲۲ میلیارد افغانی را تایید کرد

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که این جلسه شام روز گذشته در ارگ و با ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برگزار شد.

دفتر رئیس جمهور می نویسد که قراردادهای تایید شده شامل موارد زیر می باشند:

قرارداد تهیه و تدارک ۱۰ قلم روغنیات برای ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری

قرارداد تهیه و تدارک سیخ گول مربوط ریاست حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل

قرارداد پروژه تربیه معلمین مکاتب و کارکنان صحی در زمینه کسب مهارت های مشوره دهی، ارتباطات بین الفردی و تغییر سلوک با تمرکز بر انتقال درست معلومات معافیت کتلوی مربوط وزارت صحت عامه

قرارداد ارایه خدمات بندویت انترنت برای اداره مستقل هوانوردی ملکی

قرارداد تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.

دفتر ریاست جمهوری اعلاوه می کند که افزون بر موارد فوق، درخواست اعطای قرارداد های ۳۲ قلم مواد اعاشوی (نان خشک، گوشت، میوه تازه، ترکاری باب، و لبنیات) برای  مؤسسات، قطعات و جزو تام های وزارت دفاع ملی با استفاده از قرارداد های چارچوبی نیز از سوی این کمیسیون مورد تائید قرار گرفت.

در همین حال درخواست تاییدی اعطای قرارداد های ۱۵ قلم مواد اعاشوی( گوشت) مورد ضرورت ریاست های مربوطه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری جهت تکمیل معیارات اعاده گردید.

اعضای کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به درخواست منظوری اعطای قرارداد اعمار سرک های داخل شهر تالقان که از سوی وزارت فواید عامه به جلسه ارائه گردید، نظرهای خود را ارائه نموده و در نتیجه این پروژه مورد تائید کمیسیون واقع نشد و خاطر نشان گردید تا پروسه داوطلبی این پروژه با استفاده از روش داوطلبی مقید، دوباره از سر گرفته شود.

علاوه بر آن درخواست پیشنهاد چگونگی پرداخت اضافه کاری به جانب کمپنی قراردادی فیکای کشور ترکیه در پروژه دستگاه تولید برق آبی شورابک مربوط وزارت انرژی و آب و همچنان در خواست منظوری اعطای قرارداد پروژه دیزاین تفصیلی پروژه بند موسی قلعه، کانال زمینداور و ساختمان ها برای شیله های طبیعی ولایت هلمند مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.