- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

چهار قرارداد بزرگ اقتصادی  به امضاء رسید

در این جلسه که محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه نیز اشتراک داشتند، کمیسیون تدارکات ملی  ۱۳  قرارداد مربوط به وزارت انرژی و آب، مالیه، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، امور خارجه، مبارزه علیه مواد مخدر، شاروالی کابل و شرکت برشنا را مورد بحث و بررسی خود قرار دادند.

کمیسیون تدارکات ملی پس از بررسی های خود، از میان قراردادهای مذکور، چهار قرارداد مربوط به شاروالی/شهرداری کابل، وزارت فواید عامه، صحت عامه و شرکت برشنا را به ارزش دو میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون افغانی امضاء کرد.

در این جلسه همچنین، از میان قراردادهای مذکور، پیشنهاد تعدیل پنج قرارداد مورد تائید قرار گرفت، یک قرارداد رد، سه قرارداد دیگر بخاطر رفع مشکلات آنها اعاده و یک قراداد به جلسه بعدی محول گردید.

همچنین، در رابطه به احداث بخش دوم سرک های فرعی ناحیه هشتم شهر کابل و احداث سرک گرشک ولایت هلمند نیز بحث صورت گرفت.

گفتنی است که تاکنون کمیسیون تدارکات ملی طی ۱۸ جلسه خود، ۲۵۰  قرارداد را به ارزش مجموعی ۴۳.۷ میلیارد افغانی منظور کرده است.