- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

پنجاه و نُه سرباز از زندان طالبان آزاد شد

در خبرنامه وزارت دفاع امده است که این سربازان در شرایط مختلف و عنوان های مختلف از سوی گروه شورشی طالبان زندانی شده بودند،

بر اساس این خبرنامه، زندانی های آزاد شده توسط اردوی ملی به کمپ شوراب ولایت هلمند انتقال داده شده است.

ولایت هلمند طی دهه اخیر ناامن بوده است اما ناامنی در دو هفته اخیر بیشتر شده است و سه ولسوالی این ولایت مورد تهدید جدی گروه شورشی طالبان قرار دارد.