- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ولسوالی ارگو بدخشان از وجود مخالفان مسلح پاک شد

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با پخش خبر نامه ای گفت نیروهای قطعات خاص پلیس وزارت امور داخله عملیات مشترکی را علیه گروه های هراس افگن طالب در بخش های ناامن ولسوالی ارگو ولایت بدخشان راه اندازی نمود که در نتیجه آن چندین روستا از جمله روستاهای دهقان خانه، آقبوریا، شاه مری، ایشان ها و علی منگو ولسوالی ا رگو از وجود طالبان پاک شد.

در این عملیات علاوه بر پاک سازی بعضی روستا های ارگو از وجود گروه طالبان مقدار هنگفتی مواد انفجاری، مواد مخدر و تجهیزات نظامی نیز به دست پلیس وزارت امور داخله افتاد.