- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

وزارت مالیه بودجه سال مالی ۹۶ را به مشرانوجرگه فرستاد

آقای حکیمی امروز سه شنبه ۱۸ عقرب در مجلس مشرانوجرگه حضور یافت و در مورد تهیه و نوع بودجه ملی سال مالی ۹۶ توضیحاتی ارایه کرد.

وی همچنین در مورد بودجه پروژه های بزرگ ملی، موثریت و مثمریت، رشد اقتصادی پایدار و متوازن، ایجاد شغل، ظرفیت مصرف واحد های بودجوی و توجه بیشتر به ولایت کمتر انکشاف یافته و ابعاد مختلف بودجه معلومات همه جانبه و مفصل ارائه کرد.

وزیر مالیه ضمن ارائه معلومات به مجلس گفت: بودجه ملی سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۶۶ میلیارد افغانی است که از جمله این مبلغ ۲۸۷ میلیارد افغانی آنرا بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل می دهد.

وی افزود: در بودجه سال ۱۳۹۶، ۱۱۷ پروژه بزرگ و کوچک ملی در بخشهای امنیت، معارف، صحت، زراعت و زیربنا برای سایر ولایات بطور متوازن در نظر گرفته شده است.

وزیر مالیه گفت: رشد اقتصادی افغانستان رو به پیشرفت است و عواید کشور نیز روز به روز افزایش می یابد که این خود یک امید برای خودکفایی افغانستان بشمار میرود.

وزیر مالیه یکبار دیگر دستآوردهای کنفرانس بروکسل را یادآور شده و برای دوام  حمایت و کمک های جامعه جهانی بر تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل تاکیید کرد.

وی اضافه نمود: در سند چارجوب صلح و انکشاف ملی برعلاوه سکتور های زراعت و زیربنا  برنامه  میثاق شهروندی، توانمند سازی زنان و انکشاف شهری نیز در نظر گرفته شده است و حکومت افغانستان برای تطبیق این سند برای چهار سال بعدی از  طریق میکانیزم های دقیق و موثر ( تطبیق بودجه ملی و مشارکت عامه و خصوصی) از هیچ نوع تلاش و مساعی دریغ نخواهد کرد.

وزیر مالیه سند بودجه سال ۱۳۹۶ را رسماً به سناتوران مشرانو جرگه تسلیم کرد و اظهارداشت: این سند بر اساس واقعیت های افغانستان، اولویت ها و امکانات مالی ترتیب گردیده است.

قرار است وزیر مالیه دو هفته بعد جهت استماع نظریات و پیشنهادات یکبار دیگر به مجلس عمومی مشرانو جرگه حضور یابد.

قابل تذکر است بودجه ملی کشور طبق ماده ۹۷ و ۹۸ قانون اساسی بعد از گرفتن نظریات و پیشنهادات وزارتخانه ها ترتیب گردیده و بعد از تاییدی جلسۀ کابینه به مشرانو جرگه و سپس برای تصویب به ولسی جرگه پیشکش میگردد.