- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نرخ تبادله پول های خارجی در برابر پول افغانی به نقل از بانک مرکزی