- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

نرخ تبادله برخی از اسعار خارجی در بازار کابل/ ۱۶ ثور