- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

موتر نیروهای ناتو یک شاگرد مکتب را در کابل زیر گرفت و به قتل رساند

شاهدان عینی می گویند که یک موتر از کاروان نیروهای خارجی یک شاگرد مکتب را که در حال رد شدن از سرک بود، زیر گرفت.

این شاگرد مکتب در این حادثه جان خود را از دست داد.

شاهدان ماجرا می افزایند که نیروهای خارجی پس از زیر گرفتن این شاگرد مکتب حتی ایستاد نشده و به راه خود ادامه دادند.

به دنبال این ماجرا، شماری از ساکنان محل به سرک ها آمده و اعتراض های خود را سر دادند.

فرماندهی پولیس کابل این حادثه را تایید کرده و گفته که تحقیقات در این زمینه آغاز خواهد شد و نتایج آن به دسترس رسانه ها قرار خواهد گرفت.

ماموریت حمایت قاطع ناتو تاکنون در خصوص این رویداد اظهار نظری نکرده است.