- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

منیره یوسف زاده به عنوان معاون والی کابل تعیین گردید

اداره مستقل ارگان های محلی امروز (یکشنبه) تایید کرده که خانم «منیره یوسف زاده» با حکم ریاست جمهوری به عنوان معاون والی کابل تعیین گردیده است.

براساس خبرنامه ای از این اداره، خانم منیره یوسف زاده که پیش از این به عنوان سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل فعالیت می کرده، با حکم ریاست جمهوری به عنوان معاون روابط اجتماعی والی کابل تعیین شده است.

منبع علاوه کرده که خانم یوسف زاده از چهره های کاملا شناخته شده برای رسانه ها و فعالین مدنی می باشد که طی ۱۰ ساله گذشته با نهادهای بین المللی و اداره مستقل ارگان های محل کار کرده است.

در همین حال، اداره مستقل ارگان های محل اضافه می کند که یک خانم دیگر نیز به عنوان معاون والی ننگرهار با پیشنهاد این اداره و تاییدی ریاست جمهوری تعیین گردیده است.

خانم حبیبه کاکر قاضی زاده با پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و تایید ریاست جمهوری به عنوان معاون والی ننگرهار تعیین شده است.