- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

مشکلات قطعی برق در حال افزایش است

به گزارش رها, آقای عثمانی از ایجاد سیستمی برای ارزیابی مدیریتی این وزارت در برنامه صد روز نخست کاری خود نیز خبر داد.

همچین حمایت از قانون تدوین پالیسی های این وزارت و ارتقای مدیریت منابع بشری از دیگر اولویت های این وزارت در صد روز نخست کاری اش می باشد.

وزیر انرژی و آب خاطر نشان کرد که برنامه نظارت و ارزیابی را برای پروژه ها و قراردادهایی که این وزارت با مشکل روبرو هستند را ایجاد خواهد کرد.

آقای عثمانی همچنین از ضعف مدیریتی و تاخیرهای غیرموجه در برخی پروژه های این وزارت خبر داد و تاکید کرد که به آنها نیز رسیدگی خواهد کرد.

وزیر انرژی و آب در پایان خاطرنشان کرد که از این پس این وزارت روابطش را با مردم و رسانه ها قوی تر خواهد کرد.