- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

قبل از هرچیز خشونت را کاهش دهید

گروه طالبان روز گذشته با پخش اعلامیه اى امریکا و متحدین (ناتو وحکومت افغانستان) را به تخلف ازموارد توافق نامۀ صلح متهم کرده بود.

آنها همچنان مدعى اند حملات شان را کاهش داده اند اما در نیروهاى امریکایى وحکومت افغانستان عملیات هوایى و زمینی را افزایش داده اند.

دگرمن سونى لگیت سخن‌ گوى نیروهاى امریکایى درافغانستان درصفحه تویترخود درپاسخ به این ادعاى گروه طالبان نوشت آنها درعملى ساختن توافق نامه متعهد اند واین ادعاى طالبان بى  اساس مى باشد .

وى افزوده است:«این موضوع باید برای همه مشخص گردد که ما درجریان حملات ازهمکاران افغان خود دفاع مى کنیم واین مساله درتوافق نامه صراحت دارد.»

سخن گوى نیروهاى امریکایى همچنان گفت طالبان باید خشونت هاى را کاهش بدهند چون این موضوع به نفع افغانها بوده وبه خاطرتفاهم سیاسى کاهش خشونت ضرورى است .

وی یکباردیگر از تمامى طرف ها درافغانستان خواست همانند سایرکشور، توجه بیشتری به مبارزه با ویروس کرونا بکنند.