- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

فضای هوایی پاکستان به روی تمامی پروازها باز شد

این در حالی است که حدود چهارونیم ماه قبل پس از اینکه روابط سیاسی میان هندوستان و پاکستان تیره شد،‌ پاکستان فضایی هوایی اش را به روی تمام پروازهای هند که از مسیر پاکستان می گذشت، بست.

این تصمیم پاکستان چالش بزرگی برای پروازهای افغانستان به هند ایجاد کرده بود و مسیر دو ساعته پرواز کابل-دهلی بیش از ۵ ساعت از مسیرهای دیگر،‌ طول می کشید.

شرکت‌های هوایی افغانستان از مسدود بودن فضای هوایی پاکستان به روی پروازهای کابل-دهلی، کابل-ممبی و برعکس آن، چندین میلیون افغانی ضرر دیده اند.

اداره هوانوردی افغانستان از تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر بازنمودن فضای هوایی اش به روی تمام پروازها، استقبال نموده است.