- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

صحنه های از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان-ویتنام/تصویری