- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

صحنه انفجار موتر تانکر در چهارراهی زنبق کابل