- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ساکنان هرات به نیروهای امنیتی در حفاظت از بند سلما کمک می کنند

فرماندهی پولیس این ولایت هم با قدردانی از این حرکت ساکنان هرات به آنها اطمینان داد که نیروهای امنیتی کشور هم اجازه نخواهند داد که شخص و یا گروهی در آنجا فعالیت های خرابکارانه انجام دهد.

گفتنی است که پروژه بند سلما ابتدا در زمان داوود خان شروع شد اما بدلیل شروع ناآرامی ها و جنگ های داخلی این پروژه به تعویق افتاد.

در نهایت کار بر روی این پروژه در زمان حکومت قبلی دوباره شروع شد و نهایتا ماه قبلی به بهره برداری رسید.

بر اساس برآوردهای انجام شده، این بند می تواند ولایت هرات و برخی ولایت های اطراف را روشن نماید.