• انتشار: 25 جولای 2016
 • ساعت: 20:51
 • سرویس: اجتماعی
 • کدخبر: 11433
پرینت

ذوالفقار امید، غنی را نپذیرفت، غنی با لبخند وارد اتاقش شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، عصر امروز دوشنبه از مجروحان جنبش روشنایی در شفاخانه ۴۰۰ بستر عیادت کرد و بر خلاف میل ذوالفقار امید با لبخند وارد اتاقش شد.

یک منبع موثق می گوید که وقتی رییس جمهوری می خواست به عیادت ذوالفقار امید برود، امید ممانعت کرد اما غنی با لبخند وارد اتاقش شد.

ذوالفقار امید هنگام عیادت خطاب به ریس جمهوری گفته: “شما وعده داده بودید هزاره جات را از زندان جغرافیای نجات می دهید، کجا شد وعده های شما؟.”

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پاسخ می دهد: “۴۰۰ میلیون دالر برای انکشاف هزاره جات اختصاص داده شده است.”

دوباره ذولفقار امید می گوید که ۴۰۰ میلیون دالر به صورت لفظی اختصاص دادید، در عمل هیچ پروژه ای در هزاره جات تطبیق نشده است.

این سخنان ذالفقار امید غنی را خشمگین می کند و با عصبانیت و بدون خداحافظی اتاق ذوالفقار امید را ترک می کند.

ذوالفقار امید رهبر حزب کار و توسعه در حمله انتحاری روز شنبه دوم اسد، پای چپش شکسته و به پای راستش چره/ترکش اصابت کرده است.

در خبرنامه ای که از سوی ارگ منتشر شده است، غنی گفته، جریان مداواى مجروحین را شخص وى تعقیب مى نماید و در صورت نیاز و در مشوره با داکتران معالج، مجروحینى که زمینۀ تداوی شان در داخل مساعد نیست، در خارج از کشور اعزام خواهد کرد.

خبرنامه می افزاید، به منظور بررسی همه جانبه و دقیق حادثۀ تروریستی روز شنبه در دهمزنگ، هیئتی مشترک را تحت ریاست دادستان کل و شخصیت‌های ملی و دولتی توظیف کرده است.

هیئت مذکور گزارش یافته‌های خویش را با ریاست جمهوری شریک می‌نماید، و در روشنایی به یافته‌های این گزارش در خصوص آن اقدام خواهد شد.

هیئت مذکور را محمد فرید حمیدی دادستان کل به عنوان رئیس هیئت، داکتر عباس بصیر مشاور ارشد رِئیس جمهوری، نصرالله استانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی رئیس جمهوری، شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان، ستر پاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، دگرجنرال هلال الدین هلال معاون کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی، سترجنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی، نصرالله ارسلایی رئیس دارالانشای شورای وزیران ریاست اجرائیه، عبدالمتین بیگ معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی، محمد ناطقی نمایندۀ ریاست اجرائیه، تورنجنرال جانان بارکزی رئیس دفاع و امنیت ریاست عمومی ادارۀ امور، محمد موسی محمودی نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر و عباس نویان عضو پیشین مجلس تشکیل می دهند.

۲ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

 1. محمد علی زعیمی ( مغزغوری ) در تاریخ 26 جولای 2016:

  به نام خداوند عدالت وآزادی

  تقدیم به عدالت خواهان اندیشه ورز

  کابل

  اول ثور-۱۳۹۵

  « محمدعلی زعیمی »

  استراتژی راهبردی برای برقراری صلح وعدالت اجتماعی

  • = هویت سرزمینی، اشتراکات فرهنگی، سوابق تمدنی و زبان مشترک؛عناصر اساسی واصلیِ مکانیزم برای ساخت وایجاد ملت منسجم و دولت مقتدر، وریشته های گسست ناپذیر برای تأمین مقوله های انسانی وملی نظیرِ برقرای عدالت اجتماعی، تأمین حقوق بشر، حقوق شهروندی، وحدت ملی، مصالح ملی، منافع ملی وامنیت ملی – شمرده می شوند.
  • = خوراسان وزبان فارسی با در برگیریِ همه ی این ارزشها،تنها ترین راهبرد استراتژیک برای رسیدن به کرامت انسانی وعدالت اجتماعی محسوب می شوندکه به شرح ذیل قابل تحقق می باشند!!!

  • مکانیزم راهبردی برای برقراریِ عدالت اجتماعی، صلح دایمی، امنیت سراسری، تأمین حقوق بشر وحقوق شهروندی

  = اهداف استراتژیک :
  ۱– برقراری عدالت اجتماعی و صلح دایمی؛
  ۲ –استحکام پایه های ملی و تامین امنیت سراسری؛
  ۳ – تامین حقوق بشر، حقوق شهروندی واحترام به کرامت وشرافت انسانی .
  = تحلیل طرح
  صلح وامنیت از حقوق اساسی انسانها شمرده می شوند که باجاری شدن وبرقراربودن عدالت اجتماعی درجوامع انسانی وجغرافیاهای سیاسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی وکرامت انسانی تامین وگرامی داشته می شوند.
  حقوق بشر؛ تنها ترین ارزش نهادی وبنیادین است که به منظور ارج نهادن وتحقق یافتن آن، با برقرای عدالت اجتماعی درپرتوقوانین بنیادین ( الاهی وطبیعی ) با نزول ادیان آسمانی ورسالت پیامبران الاهی؛ وقرارداد اجتماعی ( انواع قانون اساسی) در جوامع انسانی وجغرافیاهای سیاسی تجلی یافته است.
  به عبارتی دیگر؛ عدالت، صلح،امنیت وحقوق بشر مراتب ارزشهای الاهی وبشری هستند و ازجانب خداوند برای تحقق ورعایت آنها توصیه وتاکید شده اند؛ ودربیان الاهی، افراد وگروهی که برخلاف آن فکروفعالیت می کنند موردسرزنش قرارگرفته اند.
  بنابراین؛ همانطورکه عدالت، صلح، امنیت وحقوق بشرارزشهای الاهی ونیازهای بشری هستند؛ کارو کوشش برای تحقق وحفاظت از این ارزشها ونیازها، ازمسئولیتهای اصلی انسانها شمرده می شوند؛ وبرحسب این مسئولیت واجب وضروردانسته شده است تا عدالت، صلح، امنیت وحقوق بشر – درجوامع انسانی که ازفقدان این ارزشها دررنج وعذاب قراردارند – جاری وبرقرارشوند وبرای حفظ آنها ازهیج تلاش واقدامی فروگذارنشوند.
  انسانهایی که درکشوری به نام افغانستان به سرمی برند؛ سالهای زیادی است که از فقدان عدالت، صلح، امنیت وعدم رعایت حقوق بشردررنج وعذاب قراردارند؛ قتل، آوارگی، فقروبحران هویت آنهارا درتاریکی مطلق قرارداده اند؛ طوریکه درمقایسه با دیگر کشورها وجوامع انسانی دنیا، در پایین ترین سطح زندگی قراردارند.

  از۲۰۰۱ میلادی تاحال، ازعدالت اجتماعی، ایجادصلح، برقراری امنیت ومحافظت از حقوق بشردراین کشور، سخن ها زیاد گفته شده است واقدامهای متعددی صورت گرفته است که با آن همه صرف انرژی، وقت وهزینه های ملیاردی؛ اما متأسفانه ناکام وبی تأ ثیربوده اند.
  بر مبنای این تحلیل، ایجاب می نماید که درتجربه های ناکام تجدید نظرشود؛ وراههای مناسب جدید راپیموده و روشهای متفا وت وتازه ای به اجراگذاشته شوند.
  درفرایند مطالعات فشرده وبرگرفته از نشانه های تجربه شده، سوژه های مناسب وراههای روشن وموثری شناسایی شده اند که برگزیدن و به تجربه گذاشتن آنها در سه مرحله ی زمانی ( کوتاه مدت؛ میان مدت ودرازمدت ) برای آوردن صلح دایمی، برقراری امنیت سرتاسری، تأمین حقوق بشروحفاظت از همه ی این ارزشهای مهم، لازم وضروری می نمایاند!!!
  ۱ – کوتاه مدت
  • مدیریت موثر همه ی مرزها به خصوص مرز دیورند؛
  همه ی مرزها به خصوص مرزدیورند تثبیت شود ومنازعه ی ارضی با پاکستان درچهارچوب حقوق بین الملل حل وفصل گردد تا ” امنیت بیرونی”( امنیت ملی ) تسجیل وتأمین شود؛
  زیرا؛ تثبیت، تحدید ومدیریت مرزها یا به عبارتی تعیین حدود جغرافیای سیاسی هر کشورازلوازم وقواعد اصلی وبنیادین مدیریت اجتماعی برای تأمین عدالت، صلح، امنیت وحقوق بشردرهر جغرافیای سیاسی محسوب می شود. برمبنای علمی؛ تثبیت مرزچهارمرحله دارد:
  ۱-۱ / تفاهم روی مکان تقریبی مرز؛
  ۱-۲ / تحدید حدود مرز؛
  ۱-۳ / علامت گزاری مرز؛
  ۱-۴ / مدیریت موثرمرز.
  ازسال ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۶ درزمان حکومت عبدالرحمان؛ تفاهم روی مکان تقریبی، تحدید حدود وعلامت گزاری مرز مشخص شد و اما به دلیل روحیه ی قوم گرایانه ی افراطی درحد فاشیستی ومنظورهای نژاد پرستی، از مدیریت موثر مرز خود داری شده است. درمجموع دلایل جلوگیری از مدیریت موثر مرز دیورند به عاملهای خارجی وداخلی وابسته است:
  ۱- ترس ازتقلیل پیدا کردن یگ گروه قومی درداخل جغرافیای سیاسی افغانستان وانفکاک پشتونها ازحیث تابعیت به شهروندان پاکستانی وافغانستانی؛ تنها عامل داخلی برای جلوگیری از مدیریت موثرمرز دیورند، محسوب می شود.
  ۲-رقابت منطقه یی واختلاف تاریخی وژیوپلیتیکی هند با پاکستان؛ وترس اسراییل ازسلاحهای هسته یی پاکستان عاملهای خارجی برای جلوگیری از مدیریت موثرمرز دیورند شناسایی شده اند.
  = بعدازاستقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ همواره حاکمان افغانستان خط دیورند رابی اعتبار دانسته و طرح ادعای ارضی در خاک پاکستان را تکرارکرده اند که با توجه به نقض ژیوپولیتیکی جغرافیای سیاسی پاکستان، با عکس العمل شدید حکومت آن کشورروبرو بوده اند. پاکستانی ها علیه این ادعا ازافراد ی سربازگیری می کنند ودر مناطقی آموزش می دهند که حکومت های افغانستان وانمود کرده اند که به این کشور تعلق دارند.
  هراس افگنان در دوسوی مرز دیورند، از لحاظ اراده و روحیه ی جنگی دردو دسته قابل شناسایی اند :
  اول؛ نیروهای دارای تعلقات قومی افراطی که توسط سازمانهای امنیتی حکومت پاکستان تربیت وتجهیزمی شوند؛
  دوم؛ نیروهای دارای روحیه ی ایدئولوژیک مذهبی که با اهداف برقراری حکومت اسلامی ونافذ ساختن شریعت از نوع برداشت خود، ازتمام نقاط جهان جمع شده ومبارزه می کنند. بنابراین؛ مدیریت مرز دیورند پایه واساس برقراری صلح دایمی، امنیت سراسر وتأمین ورعایت حقوق بشر دردوکشورهمسایه، منطقه وجهان محسوب می شود؛ مدیریت موثر مرزدیورند، زمینه وزمانه ی تثبیت وکنترل جغرافیای انسانی وسرزمینی شورشها را مساعد می سازد؛ به عبارتی؛ پس از مدیریت موثر مرزدیورند شرایطی فراهم می شوند که هسته های تروریستی ومنابع شورشها در سه سطح ( رهبری، فرماندهی ومراکزتربیت واعزام نیروهای جنگی ) شناسی شوند و موزون با شرایط ومقتضیات هر سطح ( راهبرد های مذاکره واقدام نظامی ) برنامه ریزی وبرخورد مناسب صورت پذیرند !!!
  چنانچه ملاحظه هایی ونگرانی هایی از کشورهای منطقه یی وفرامنطقه یی درباره ی کنترل مرز دیورند وفعالیتهای پاکستان وابسته به امنیت جهانی، وجود دارند باید درمکانیزمی با مدیریت سازمان ملل متحد درنظرگرفته شده ومدیریت شوند.
  ۲– میان مدت
  • ایجاد هویت ملی؛
  هویت ملی مظهر شناخت وابستگی روانی و پیوستگی فیزیکی افراد انسانی به جغرافیای سیاسی را بازتاب می دهد؛ به بیان دیگربازتاب هویت ملی یعنی نمایش هویت سیاسی افراد که پاسخگویی مسئولانه ی او به مجموعه یی از پرسشهایی مانند سابقه ی تاریخی، پیوستگی فرهنگی، نقش آفرینی درخلق تمدن، وابستگی قومی، تعلقات مذهبی وتابعیت کشوری، می باشد.
  بنابراین؛ هویت ملی بایددربرگیرنده ی همه ی هویتهای فرعی گروههای اجتماعی ساکن در کشورباشد تا با آگاهی ذهنی، رضایت فکری تعلق خاطرواحساس وابستگی وپیوستگی به جغرافیای سیاسی به وجود آید وهمه ی افراد برای تامین صلح، امنیت وحقوق شهروندی درکشور احساس رضایت وانجام مسئولیت نمایند. هویت ملی بابرگزیدن نام با افتخارخوراسان به لحاظ برخورداری از مفاهیم سزاوارانسانی وهویت حقیقی جغرافیای سیاسی ودربرگیری همه ی گروههای اجتماعی، ایجادشود تا هویت تحمیلی، فرعی وقومی افغان که دارای مفاهیم تحقیرآمیزوبازتاب دهنده ی توطئه ی خارجی و سلطه ی سیاسی یک اقلیت قومی براکثریت ۴۹ قوم دیگر هستند، برطرف گردد تا “تفاهم درونی” ( وحدت ملی) تسجیل وتأمین شود!!!
  ۳– بلند مدت
  * – ایجادسیستم فدرالی؛
  بعد از اجرای دو مرحله ی کوتا مدت ومیان مدت، سیستم فدارال ( با ایجاد هفت ایالت ) برقرارشود تا عدالت اجتماعی درتجلی حکومت های محلی وحفظ علایق قومی وسلایق مذهبی گروههای اجتماعی بارعایت اصول تابعیت واقامتگاه تسجیل وتامین گردد.
  به عبارت دیگر؛ حقوق اساسی اتباع بارعایت اصول تابعیت واقامتگاه وحقوق شهروندی بارعایت وفاداری شهروندان به محیط زندگی ( منطقه وشهرمحل سکونت) وجغرافیای سیاسی ( کشور) بابرقرای سیستم فدرالی قابل تعمیم وتأمین می باشند وتنها درقالب این سیستم”رفاه اجتماعی” ( منافع ملی) تسجیل وتأمین می گردد!!!
  = نتایج متوقعه :
  ۱- برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد صلح دایمی، امنیت سراسری وحفاظت از حقوق بشر ؛
  ۲- فراهم آوردن زمینه ها وزمانه های توسعه ی سیاسی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت حقوق شهروندی وتوزیع امکانات ملی بر حسب وفاداری شهروندان به محیط زندگی وجغرافیای سیاسی ؛
  ۳- ایجاد جامعه ی مصون از نفوذ تروریستها وکشورِمصاف از لانه گزاری گروههای دهشت افگن ورفع نگرانی جامعه ی جهانی برای دفع و جلوگیری از حرکتهای دهشت افگنانه وتروریستی دراین نقطه یی از دنیا.

  • راهبرد منطقه یی برای برقراری عدالت، تأمین صلح، امنیت وحقوق بشر

  = از دیدِ مطالعاتِ استراتژیک به تحولات اجتماعی، سیاسی واقتصادی درجهان؛ وبه خصوص با توجه به اهمیت اقتصاد سیاسی آب درآینده ( نیمه ی قرن ۲۱ ) وبرخورداریِ کشور ازاین منبع حیاتی، وضرورت طرح واتخاذ سیاست معطوف به مدیریت این منبعِ مهم جهتِ تأثیر گذاری در منطقه وروابط با جهان، طرح پیمان اقتصادی، سیاسی وامنیتی « توانا » شامل کشورهای حوزه ی فرهنگی و تمدنیِ خوراسان بزرگ، تا نیمه ی قرن ۲۱ – با شرح ذیل مدنظرقرارگرفته شده است :
  ۱- تشکیل شورای عالیِ سیاسی متشکل از رییسان جمهور، نخست وزیرها ووزیران خارجه ی کشورهای عضور، برای تصمیم گیری وبرنامه ریزیِ سیاستهای منطقه یی وجهانیِ پیمان؛
  ۲- تشکیل شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیران مالیه واقتصاد کشورهای عضو با مشاکت کمیسونهای اقتصادیِ پارلمانِ هر کشور، جهت تصمیم گیری وبرنامه ریزیِ برای شناساییِ منابع، استخراج وتوسعه ی امور اقتصادیِ کشورهای عضو؛
  ۳- تشکیل شورای عالی نظامی متشکل از وزیران دفاع کشورهای عضو با مشارکت ونظارت کمیته های امور دفاعی پارلمان هر کشور، جهت تشکیل هسته ی واکنش سریع برای پشتیبانی و دفاع از منافع سیاسی واقتصادی کشورهای عضو.

  « مکانیــزم راهبـردی برقراری عدالت اجتماعی، صلح دایمی، امنیت سرتاسری، تأمین حقوق بشر وحقوق شهروندی به حیث سیاست ملی؛ وطرح تشکیل پیمان توانا به حیثِ مکانیزمِ سیاست خارجی، راهِ ایجاد صلح منطقه یی وجهانی، و تنظیم چارچوب راهبردی برای برقراری ثبات وعدالت در روابط بین الملل، مدنظرمی باشند.»

  محمدعلی زعیمی
  اول ثور-۱۳۹۵ – کابل

  نشانی های تماس :

  • ایمیل = mohammad.zaaimy@gmail.com
  • تلفن = ۰۷۸۲۳۹۲۸۴۱

 2. زاکر در تاریخ 26 جولای 2016:

  دوستی با خر لت زدن است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *