- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

دو کارمند ارشد شهرداری کابل به ظن فساد دستگیر شد

در خبرنامه ای که از سوی این وزارت منتشر شده است نام کسی گرفته نشده ولی در شبکه های اجتماعی از انجنیر محمد اسلم اکرمی معین مالی و اداری واحمد کمال قاسمیار رییس منابع بشری شهرداری کابل نام برده شده است.

وزارت داخله می گوید که این افراد شام روز گذشته و صبح امروز یکشنبه بر اساس شکایت شهروندان بر اساس شواهد دستگیر شده اند و اکنون تحت تحقیقات پولیس قرار دارند.

پیش از این رییس جمهوری گفته بود که سر از همین هفته فصل جدید مبارزه با فساد اداری درکشور آغاز می شود.

طی چند سال متوالی بر اساس رده بندی های جهانی، افغانستان از نظر فساد سومین کشور اغشته به فساد در جهان است.