- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

حمیدالله حمیدی، مربی برجسته فدراسیون مشت زنی افغانستان ترور شد

بر اساس خبرنامه فدراسیون مشت زنی افغانستان آقای حمیدی یکی از مربیان و سکرتر جنرال ورزیده رشته مشت زنی و آمر حوزه سوم مالیاتی وزارت مالیه بوده است.

تاکنون انگیزه قتل آقای حمیدی مشخص نشده است.