- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

تمرین نظامی نیروهای ویژه اردوی ملی افغانستان