- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

تدارکات ملی پنج قرارداد به ارزش ۳۳۳ میلیون افغانی را تایید کرد

 

دفتر ریاست جمهوری کشور نوشته است که این قراردادها شامل موارد زیر می باشند:

دفتر ریاست جمهوری می افزاید که علاوه برآن در خواست فسخ قرارداد سه قلم تجهیزات سیستم جدید کمپیوتری مربوط وزارت دفاع ملی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

جلسه حین بحث و منظوری پروژۀ تهیه و تدارک شش‌ پایه اسکنر مورد ضرورت ریاست عمومی گمرکات، تاکید ورزید که باید شرکت برنده ظرفیت ترمیم، حفظ و مراقبت این اسکنرها را داشته باشد و وزارت مالیه مؤظف گردید تا طرح جامع در رابطه به حفظ و مراقبت تخنیکی اسکنرها در کشور را آماده و به ریاست ‌جمهوری ارایه نماید.

کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به پروژۀ تهیه و تدارک ۲۶۰۰۰ پایه میتر آب برای زون‌ های شش‌گانه، خاطر نشان ساخت که شرکت برنده باید اسناد تصفیۀ مالیاتی خویش را ارایه نماید.

کمیسیون حین بحث بر روی پروژۀ تمدید ۱۷ سایت کیبل فایبر نوری مربوط به وزارت دفاع ملی، تأکید کرد که مشکلات و نواقص شرکت افغان‌ تیلی‌کام با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شریک‌ ساخته شود و یک طرح جامع در رابطه به بهبود خدمات ارایه گردد.