- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

بیش از ۲ میلیون جلد کتاب درسی چاپ می شود

آقای بلخی هنگام امضاء قرارداد گفت که چاپ کتب درسی در داخل کشور می تواند به رشد و ترقی زیرساخت های کشور کمک فراوانی کند.

با امضاء شدن این قرارداد، مطبعه های داخلی موظفند که تا ۲۰ روز آینده ۲٫۲۶ میلیون جلد کتاب درسی دوره متوسطه را به چاپ برسانند.

وزیر معارف می گوید که برای سال تحصیلی جاری بیش از ۴۲ میلیون جلد کتاب مورد نیاز می باشد که به دلیل نبود بودجه تنها ۲٫۱ میلیون جلد آن چاپ می شود.

به گفته وى، از ۴٢ میلیون جلد کتاب، به علت کمبود وقت و عدم ظرفیت مطابع افغانى، فعلاً بیش از دو میلیون جلد آن چاپ مى شود.

این کتاب ها مربوط به دوره هاى ابتدائیه و متوسطه و ثانوی می‌باشد.

وزیر معارف افزود که چاپ ۲٫۱ میلیون جلد کتاب، ۱٫۶ میلیون دالر امریکایى هزینه بر مى دارد که از سوى اداره انکشافى ایالات متحده امریکا، دنمارک و صندوق وجهى ملل متحد براى اطفال(یونیسف) پرداخت می‌شود.

وی همچنین از کمک های نهادهای مذکور در رابطه با چاپ کتابهای درسی نیز تقدیر و تشکر کرد.