- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

برخی چهره های افغان- آمریکایی عاملان بحران قانونی امروزی افغانستان می باشند

آوا می نویسد که در مراسمی که روز یکشنبه، زیر عنوان «بررسی پایان کار رئیس جمهور مطابق قانون اساسی از دیدگاه حقوقدانان» به ابتکار روزنامه ماندگار در خانه وفاق ملى برگزار شده بود، احمدولى مسعود گفت که در روشنى یافته هـاى شخصیت هـاى سرشناس حقوقدان کشور و مشورت هـا با جمع بزرگ دیگر به این نتیجه رسیده است که در بسیارى از بحران‌هـاى قانونى و نوعیت نظام که امروز دامن گیر کشور شده اند، نقش تقلبکارانه زلمی خلیلزاد با سوء استفاده از مقام سفارت امریکا هـمراه با جمعى از رفقاى افغان-امریکایى اش از جمله اشرف غنى و نیز اخضر ابراهـیمى از آدرس نمایندگى ملل متحد، ندانم ‌کارى و سوداندیشی جمعى از بزرگان جهـادى برجسته می ‌باشد.

به باور این فعال سیاسی، تاریخى ترین فرصت افغانستان براى تهـداب گذارى وحدت ملى واقعى با حضور صدهـا نماینده که در سخت ترین شرایط کشور در کنار مردم و مصروف دفاع از وطن بودند، با ورود عناصر «دیسانت‌شده» از بین رفت.

احمدولی مسعود تصریح کرد که اولین سنگ بناى رسمى تقسیمات قومى، زبانى در متن لویه جرگهء قانون اساسى توسط آنانى گذاشته شد که چون در دفاع از افغانستان سهـمى نداشتند، هـمین که فرصت مساعد شد، زیر سایه خارجى هـا پس از چندین دهـه انزوأ از خارج آمدند و لویه جرگه را به دو کمپ فارسى و پشتو تقسیم کردند و با این ترفند، سیستم دلخواه خود را دیکته کردند که تا امروز مردم تاوان هـمان سیاست هـاى غیر ملى را می ‌پردازند.

آقای مسعود، برادر احمدشاه مسعود و از منتقدان سرسخت نظام ریاستی و طرفدار برپایی نظام پارلمانی در کشور است.