- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

برای اولین بار عکس حبیب الله کلکانی در ردیف زمامداران کشور نصب شد

حبیب الله کلکانی، مشهور به بچه سقا(سقو) ۱۰ سال بعد از گرفتن استقلال کشور توسط امان الله خان در سال ۱۳۰۷ خورشید حکومت امانی را ساقط کرد.

امان الله خان پادشاهی متجدد بود و قصد داشت که اصلاحات بنیادی در کشور بیاورد که این امر او باعث مخالفت برخی از تندروان مذهبی شد.

حبیب الله کلکانی از این فرصت استفاده کرد و حکومت امانی را ساقط کرد و خود او نیز کمتر از ۹ ماه حکمروایی کرد.

هر چند حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقا حکومت امانی را –حکومتی که استقلال سیاسی کشور را مهیا کرد- ساقط کرد اما برای اولین بار عکس وی در بین زمامداران افغانستان قرار گرفت.

این کنش ارگ باعث واکنش های در بین مردم شد و این کار را نوعی بازی سیاسی بیان کردند.

وحید پیکان، خبرنگار، در پی این اقدام در فیسبوک خود نوشته است که “با تاریخ و استقلال هم مسخرگى!”.

او نوشته: “امروز ارگ از روز استقلال افغانستان و قهرمانى هاى غازى امان الله خان و ارزش هاى که او صد سال پیش براى افغانستان به وجود آورد با نصب عکس حبیب الله بچه سقو در صحن محفل یادبود به عمل آورد. حکومت مستقل و مردمى امانى در پى شکست انگلیس و حامیانش روى کار آمد و در پى اغتشاش بچه سقو و حمایت بیرونى دوباره افغانستان بسوى وحشت و بیچارگى رفت!”

برخی دیگر از کاربران نیز نوشته اند این عمل یک تحول بزرگ در کشور را در پی خواهد داشت.