- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

بانک جهانی شش میلیون دالر به زراعت هرات کمک کرد

بر اساس این تفاهمنامه، بانک جهانی بیش از شش میلیون دالر به بخش زراعت ولایت هرات کمک می کند.

احسان الله حیات سخنگوی والی هرات می گوید که کمک بانک جهانی در بخش آبیاری و باغداری ولسوالی های که در مسیر بند سلمای هرات قرار دارد به مصرف خواهد رسید.

آقای حیات گفت، در این مسیر؛ ولسوالى هاى چشت شریف، اوبى، پشتون زرغون، گذره و انجیل قرار دارد.

افزون برآن معاون نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد درنشستى مشترک با والى هرات حمایتش را از بخش اقتصادى به ویژه سکتور خصوصی، ایجاد زیربنای دایمی جهت مبارزه با حوادث طبیعی و ساختن اسکان براى مهاجرین و بیجا شدگان در کشور اعلام کرد.

وى گفت که ملل متحد درهماهنگی با ادارۀ مرکزی مبارزه با حوادث طبیعى درحال تدوین راهکار مناسب به خاطر حل مشکلات حوادث طبیعى مى باشد.

گفتنی است که در نشست امروز، موضوع های موثریت پروژه هاى ملل متحد، جستجوی راه کارهای افزایش سطح همکاری موسسات بین المللى با ادارات افغانستان در بخش هاى مبارزه با حوادث طبیعى، مهاجرین و بیجا شدگان داخلى، مصوونیت غذایى، رشد اقتصادى و زیربنایى و مساعدت هاى بشرى بررسی شد.

در این نشست والى هرات گفت که بیجا شدگان داخلی در فصل زمستان نیازمند حمایت بیشتر هستند.

رحیمی از تدوین پلان ولایتی مبارزه با حوادث طبیعی در فصل زمستان یاد آوری نمود و گفت که در برخی ادارات عضو کمیته اضطرار منابع کافى موجود نیست.

والی هرات در ادامه گفت که بارندگى هاى محدود در چند روز گذشته مشکلات جدی رابه باشندگان برخی نواحی شهر هرات به بار آورده است.