- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ایران، جهت بهبود کیفیت دارویی کشور همکاری می کند

علامیه ای که وزارت صحت منتشر کرده گفته است که محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل روز گذشته با فیروز الدین فیروز ملاقات داشته و قول همکاری داده است.

در این نشست، محمد رضا بهرامی گفته است که کشور ایران متعهد است تا سکتور صحت افغانستان را در راستای بلند بردن کیفیت ادویه همکاری کند.

در این ملاقات طرفین پیرامون بهبود وضعیت محصولات دوایی در کشور صحبت کرده و بر همکاری های بین این دو کشور به خصوص دربخش بهبود کیفیت ادویه در افغانستان تاکید کردند.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، از همکاری های کشور دوست ایران به مردم افغانستان به ویژه در بخش صحت قدردانی کرده و خواستارهمکاری های بیشتر آن کشور شد.