- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

انتخابات هیأت اداری مجلس به دور دوم رفت

سه تن از نمایندگان خود را برای کرسی معاونت اول نامزد کرده بودند که کمال صافی ۳۷ رأی تأیید، محمدعالم ساعی ۹۲ رأی تأیید و نجیب‌الله ناصر نیز ۷۲ رأی تأیید را از آن خود کردند، اما هیچ یک نتوانست ۵۰ به اضافه ۱ آرا را به دست بیاورد.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، انتخابات برای تعیین معاون اول مجلس، فردا برگزار خواهد شد.

برای کرسی معاونت دوم مجلس نمایندگان ۲ تن خود را نامزد کرد بودند که عبدالرحمان وردک ۸۶ رأی تأیید و رقیه نایل نیز ۱۱۳ رأی تأیید گرفتند که در نتیجه هیچ کدام نتوانست ۵۰ به اضافه ۱ آرا را به دست بیاورد.

برای پست منشی مجلس نمایندگان ۴ تن خود را نامزد کرده بودند که عبدالله محمدی ۴۰ رأی تأیید، اسدالله شهباز ۷۸ رأی تأیید، حلیمه صدف کریمی ۲۵ رأی تأیید و سیدعظیم کبرزایی ۶۴ رأی تأیید را به دست آوردند، اما هیچ کدام به آرای ۵۰ به اضافه ۱ دست نیافت.

برای معاون منشی مجلس نیز ۳ تن خود را نامزد کرده بودند که فرید احمدی ۶۳ رأی تأیید، لیلما ولی حکیمی ۳۳ رأی تأیید و عرفان الله عرفان نیز ۹۸ رأی تأیید به دست آوردند، اما هیچ کدام نتوانست به آرای ۵۰ به اضافه ۱ دست یابد.

در نشست امروز مجلس نمایندگان ۲۳۵ نماینده حاضر بودند که ۵۰ به اضافه ۱ آرا ۱۱۸ رأی محاسبه شده بود.