- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

امنیت ملی از حمله به نمازگزاران در غزنی جلوگیری کرد

خبرنامه ای که این ریاست منتشر کرده است گفته شده که این تروریست متعلق به گروه تروریستی طالبان مربوط به ملا پیر آغا است.

در خبرنامه امده است که هدف انتحار کننده نمازگزاران مسجد محمد مصطفی در شهر غزنی بوده است که توسط ماموران ریاست امنیت ملی شناسایی و خنثی می شود.

در خبرنامه ذکر نشده که در رابطه به این رویداد کسی دستگیر شده است یا خیر و همچنین نگفته است که هدف اصلی این حمله تروریستی چه کسی بوده است.