- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

اعترافات شبکه سه نفری اختطافچی مسلح در ولسوالی استالف کابل