شاهراه سالنگ مسدود شد

مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که برف باری های شدید در سالنگ ها باعث شده است که شاهراه سالنگ مسدود شود و عبور و مرور وسایط ممنوع شود.