وزارت انرژی و آب:

آب‌های زیر زمینی کابل به مرحله بحرانی رسیده است

وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد که استفاده بی رویه از آب‌های زیر زمینی کابل باعث شده است که به مرحله بحران برسد و اگر تغییر در روش مصرف آورده نشود اثرات منفی زیست محیطی در پی خواهد داشت.

وزارت انرژی و آب:

آب‌های زیر زمینی کابل به مرحله بحرانی رسیده است

وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد که استفاده بی رویه از آب‌های زیر زمینی کابل باعث شده است که به مرحله بحران برسد و اگر تغییر در روش مصرف آورده نشود اثرات منفی زیست محیطی در پی خواهد داشت.

دانش: حرکت های قومی، وحدت و امنیت ملی را به خطر انداخته است

سرور دانش، معاون رئیس جمهوری در بیانیه کوتاهی، هنگام معرفی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات، از روی آوردن به گرایش های قومی و نفرت پراکنی های سمتی ابراز نگرانی کرده گفت: “پدیده شوم قوم گرایی این روزها، خلق مردم افغانستان را تنگ و اخلاق اداره را فاسد کرده است”.