رئیس جمهوری به مجلس هُشدار داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در واکنش به استیضاح وزیران امنیتی گفته است که در صورتی مجلس از استیضاح منصرف نشود، مجلس را منحل می کند.