اداره مبارزه با حوادث طبیعی:

حدود ۶۰ درصد کشور زلزله خیز است

ویس احمد برمک وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی می گوید که حدود ۶۰ درصد کشور در معرض زلزله قرار دارد و باید سیستم مدیریتی قوی در برابر حوادث طبیعی ایجاد کرد.